Home » 2009 » Shift Radio Lukki CB Surpass – 28 Nov 2009